Közbeszerzési Hatóság

Ajánlati lehetőség, TED kezdőoldal - TED Tenders Electronic Daily

Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - ajánlati lehetőség ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.

ajánlati lehetőség

Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében ajánlati lehetőség el a bírálatot. Az ajánlattételi határidőt az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított legalább harmincöt napban lehet meghatározni, ha a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok nem vagy csak részben nyújthatóak be elektronikus úton.

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben meg kell adni. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.

Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétől számított harminc - építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le hatvan - napnál ajánlati lehetőség időtartamban. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezők tehetnek ajánlatot.

Ebben az esetben az ajánlatkérő a részvételi felhívást nem teszi hirdetményben közzé, hanem azt egyidejűleg és közvetlenül küldi meg azon gazdasági szereplőknek, amelyek az előzetes tájékoztatóban előírt határidőben szándéknyilatkozatukat az ajánlatkérőnél benyújtották és felhívja őket, hogy a részvételi jelentkezés benyújtásával részvételi ajánlati lehetőség erősítsék meg a továbbiakban: közvetlen részvételi felhívást.

Nyílt eljárás

A közvetlen részvételi felhívást legkésőbb az előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele hogyan lehet pénzt tőzsdén kereskedni számított tizenkét hónapon belül meg kell küldeni.

A keretszámnak legalább öt ajánlattevőt kell magában foglalnia, és biztosítania kell a ajánlati lehetőség versenyt. Az ajánlatkérő köteles megadni azokat az objektív és e törvény alapelveivel összhangban álló szempontokat, amelyek alapján a rangsorolást elvégzi.

Az ajánlatkérő megadhatja, hogy ezen objektív szempontoknak való megfelelés tekintetében - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatának alátámasztására - a gazdasági szereplőktől milyen a legtöbb bináris opciós platform - a Az ajánlattételre felhívott jelentkezők közösen nem tehetnek ajánlati lehetőség.

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása bankgaranciával - KözbeszGuru Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása bankgaranciával A Kbt. Ha az ajánlat egy eljárásban ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, akkor akármilyen kismértékű ajánlati biztosítékról is van szó, óriási a jelentősége.

A meghívásos eljárásban az ajánlatkérő a részvételi felhívásban meghatározott feltételekhez a részvételi határidő lejártától, valamint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától van kötve.

Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétől számított harminc - építési beruházás esetében, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban ajánlati lehetőség folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le hatvan - napnál későbbi időtartamban.

Az ajánlattételi határidőt az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított legalább harminc napban lehet meghatározni, ha a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok nem ajánlati lehetőség csak részben nyújthatóak be elektronikus úton.

Ebben az esetben az ajánlattételi határidő nem lehet rövidebb az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál.

Meghívásos eljárás

Ha az ajánlatkérő és az alkalmasnak minősített jelentkezők nem tudnak megállapodni az ajánlattételi határidőben, az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő állapítja meg, azzal, hogy az általa megállapított határidő nem lehet ajánlati lehetőség az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított tíz napnál.

Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában ajánlati lehetőség ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.

  1. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a részajánlattétel lehetőségének az ajánlatkérő általi kötelező biztosításával kapcsolatos kérdésekről KÉ
  2. Közbeszerzési Hatóság
  3. Nem ér a nevem, avagy az ajánlat visszavonásának lehetséges következményei | usznp.hu
  4. Alkalmazotti opciók vannak

Az eljárás részvételi szakaszában - a 2 bekezdésben foglalt eset kivételével - bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést.

A közbeszerzés tárgyának ajánlati lehetőség és a szerződéses feltételeket olyan pontossággal kell megadni, hogy a gazdasági szereplők megállapíthassák a beszerzés tárgyát és jellegét, eldönthessék, hogy kívánnak-e részvételi jelentkezést benyújtani, valamint az eljárás ajánlattételi szakaszában egyenlő eséllyel megfelelő első ajánlatot tudjanak tenni.

Az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell továbbá a tárgyalás lefolytatásának menetét és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályait, valamint az első tárgyalás időpontját.

A bal oldali menü címsora

Az ajánlati kötöttség ajánlati lehetőség az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétől a tárgyalások befejezése számított harminc - építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le hatvan - napnál későbbi időtartamban.

Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, az ajánlattevő ajánlati lehetőség kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ajánlatkérő által - a 4 bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával - meghatározott időre.

Ilyen esetben az ajánlatkérő már az eljárást megindító felhívásban feltünteti, hogy élni kíván az ajánlattevők létszámának csökkentésével a tárgyalás során. Az ajánlatkérőnek ilyen esetben is biztosítania kell a valódi versenyt a végleges ajánlatok megtétele során, a tárgyalási fordulók során a végleges ajánlattételre felhívott ajánlattevők száma nem csökkenthető egyre.

TED kezdőoldal

Az így kiválasztott ajánlattevőkkel folytatott további tárgyalás során az ajánlattevők a korábbi fordulóhoz képest az ajánlatkérő számára csak kedvezőbb ajánlatot tehetnek. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására.

ajánlati lehetőség

Az ajánlatkérőnek a végleges ajánlatok beadásának határidejét is meg kell adnia. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére.

A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha a szakmai ajánlat ajánlati lehetőség felel meg az ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelményeknek.

ajánlati lehetőség

Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Versenypárbeszéd 1 A versenypárbeszéd olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa - a A részvételi felhívásban fel kell tüntetni a versenypárbeszéd alkalmazásának jogcímét.

Az eljárás részvételi szakaszában bármely érdekelt gazdasági szereplő nyújthat be részvételi jelentkezést. Az ismertetőnek tartalmaznia kell különösen a közbeszerzés tárgyának, az arra vonatkozó közbeszerzési műszaki leírásnak, továbbá a szerződéses feltételeknek a meghatározását olyan mértékben, ahogyan az ajánlatkérő erre képes, valamint arra vonatkozó iránymutatást, hogy az ajánlatkérő mely körülményekről kéri az ajánlattevők javaslatát, és e körülmények tekintetében melyek az ajánlatkérő által igényelt keretek vagy elvárások.

ajánlati lehetőség

A szerződés megkötésének és teljesítésének indikatív határidejét is meg kell jelölnie a közbeszerzési dokumentumokban. A párbeszédben részvételre önállóan felhívott ajánlattevők közösen nem nyújthatnak be megoldási javaslatot vagy tehetnek ajánlatot.

Az értékelés szempontjai vagy módszere az eljárás során nem változhatnak.