Háromszög alakú kereskedelem, országok és termékek

Háromszög a kereskedelemben. Általános társadalomföldrajz I.-II.

A világgazdaság genezise és fejlődéstörténete 2. Ezt az átmeneti időszakot a kereskedelmi kapitalizmus kora — követi, melynek végeztével lezárul a tőkés világgazdaság előtörténete, kialakul főbb elemeiben egy kezdetleges világgazdaság.

Much more than documents.

Az ibériai hatalmak hódításaival hatalmas gazdasági teret nyert az európai feudalizmus. A háromszög a kereskedelemben egyezménnyel ben pedig megtörtént a világ első felosztása. Spanyolországnak a nyugati félteke Brazília kivételévelPortugáliának a Fülöp-szigetek kivételével a Föld keleti része jutott.

A spanyolok — kezdettől fogva — elsősorban területeket hódítottak meg, fosztottak ki katonai erőszakkal H. Cortez — Azték Birodalom, F. Pizarro — Inka Birodalom és a meghódított területeken megtelepedtek, saját mintájukra alakították azok társadalmát és gazdaságát, ezáltal formálták gyarmatbirodalmukat.

háromszög a kereskedelemben

A portugálok kisebb népesség, gyengébb hadsereg, kisebb óceánjáró hajóflotta stb. A nagy földrajzi felfedezések hatalmas változásokat eredményeztek Európában és a világ újonnan megismert és meghódított részein egyaránt.

háromszög a kereskedelemben

Az Ázsiával folytatott kereskedelem deficitjét Európa jórészt háromszög a kereskedelemben Amerikából elrabolt nemesfémekkel finanszírozta 1. A távolsági kereskedelem közvetítő jellege dominált az első szakaszban.

Az áruszerkezet a megelőző korokhoz képest lassan változott, a kis mennyiség — nagy haszon elve uralkodott, szervezetét tekintve állami kereskedelem volt, főként az Újvilággal folytatott forgalomban Lisszabon és Sevilla központokkal és lényegét illetően a világkereskedelem feudális típusú kereskedelem maradt.

Háromszög kereskedelem - Triangular trade - usznp.hu

A bevont külső erőforrások tehát többfelé osztódtak, a megmerevedett, felülről szervezett, hierarchikus ibériai feudális alapzaton nem tudták a polgárosodás, nemzeti piac és nemzetgazdaság megszervezését szolgálni.

A többlettermék nem tudott tőkeként funkcionálni, nem volt képes az eredeti tőkefelhalmozás lavináját megindítani. Az ibériai hatalmak világméretű gyarmatosítása is csak archaikus birodalomépítés maradt, hegemóniájuk csak addig maradhatott fenn, amíg politikai dominanciájukat képesek voltak biztosítani, hiszen hatalmuknak alapja nem gazdasági, hanem katonai-politikai jellegű volt.

háromszög a kereskedelemben

A németalföldi, francia és angol kereskedelem az ibériaival összehasonlítva több, lényegi sajátossággal rendelkezett: kereskedelmükben tömegárukra specializálódtak, áruszerkezetükben tehát nem a feudális távolsági kereskedelem különleges javai, egzotikus termékei és luxuscikkei domináltak, háttérbe szorult a kis mennyiség — nagy haszon elve stb.

A legfőbb különbség azonban abban található, hogy a kereskedelem állami háromszög a kereskedelemben helyett az államilag felügyelt és legfőképpen védett magánkereskedelem jutott túlsúlyra.

A nagy földrajzi felfedezések hatásai - b Történelem

Ez a kereskedelem már tőkés típusú volt, a pénz a kereskedelem szférájában tőkeként funkcionált. Az ibériai hatalmak hanyatlása, a fejlődés centrumának fejlettebb társadalmi-gazdasági formációt hordozó Németalföld—Anglia—Franciaország háromszögbe történő háromszög a kereskedelemben megmutatkozik abban is, hogy a nemzetközi kereskedelem és pénzügyi élet központjává Bruges, Antwerpen, majd a XVII. E központokban épülnek ki a világméretű és lényegét illetően már tőkés magánkereskedelem intézményei pl.

A központok hatékony működése egyesítette a középkori európai kereskedelmi övezeteket pl.

Uploaded by

Elkezdődik az Európán kívüli és belüli kereskedelem összekapcsolása és a világkereskedelem egységes, lényegében tőkés típusú rendszerének kiépülése. A világgazdaság előtörténetének második szakaszában — már a kereskedelmi kapitalizmus koráról beszélhetünk.

A kereskedelmi tőke által szervezett merkantil világ egy kezdetleges világgazdaság.

Mi volt a Triangle kereskedelem?

A világgazdaságnak csak a felszíni, forgalmi szféráját ragadta meg a tőkeviszony, a termelésbe még nem tudott uralkodó módon behatolni, de az európai feudális gazdaság alapjának felbomlását elindította.

A kereskedelmi kapitalizmus kora még csak átmenet a tőkés berendezkedés felé. A merkantilista világkereskedelem növekvő és gyorsan változó szerkezetű keresletet támasztott a feudális termelési mód alapját jelentő mezőgazdaság termékeire és ezáltal elősegítette a feudális agrárviszonyok felbomlását. A háromszög a kereskedelemben volumenű és változó szerkezetű igények folyamatos kielégítésére a feudális alapon szervezett földbirtokrendszer nem volt képes.

Ehhez olyan termelési módra volt szükség, amelynek alapvető mozgatóereje és háromszög a kereskedelemben a keletkezett többletérték profitként történő folyamatos és határtalan felhalmozása.

Newest ideas

Csak ez biztosította a növekvő tömegű és változó szerkezetű használati értékre irányuló kereslet folyamatos kielégítését. Megindult a földesúri birtokok modernizálása, tőkés bérleti rendszerre, bérmunka alkalmazására történő átalakítása, az árutermelő háromszög a kereskedelemben gazdaságok differenciálódása, a termelés koncentrációjának növekedése és hatékonyságának fokozódása.

Ez a folyamat azonban csak meghatározott, specifikus társadalmi-gazdasági viszonyok keretei között indulhatott be. Ilyen társadalmi-gazdasági alapot a nyugat-európai feudális berendezkedés jelentett.

A merkantil világkereskedelemből beáramló külső források csak ilyen társadalmi-gazdasági viszonyok között válhattak a polgári átalakulás, az eredeti tőkefelhalmozás és a kapitalista termelési mód kialakulásának mozgatóerejévé. Az ilyen típusú társadalmi viszonyrendszer nem az Ibériai-félszigeten, hanem a La Manche két partján a holland, francia és elsősorban az angol térségben jött létre. Ennek háromszög a kereskedelemben itt fejlődik ki és válik uralkodóvá a tőkés termelési mód, alakul ki a tőkés nemzetgazdaság, amely a világgazdaság létrejöttének a másik fontos feltétele.

háromszög a kereskedelemben

Kelet-Közép-Európa történelmileg kialakult sajátosságai sem kedveztek a kapitalizálódásnak. A hűbéri, személyi függésen alapuló, árutermelést is folytató nagybirtokrendszer megerősödése és a második jobbágyság révén való konzerválódása; a városgazdaság visszafejlődése, a feudális államberendezkedés, a rendi kötöttségek stabilitása stb. A világgazdaság előtörténetének egész időszakában — a centrum szerepét a fentiekben jellemzett, differenciált nyugat-európai gazdasági tér töltötte be.

A nyugat-európai hatalmak korai gyarmatosítása végső soron archaikus birodalomépítés, egyszerű területi expanzió volt.

Iratkozz fel hírlevelünkre

A periféria térségek alávetettségét, egyoldali függőségét elsősorban politikai-katonai erőszakkal oldották meg. A térségek kirablásával biztosították a külső erőforrás bevonását saját, belső fejlődésük számára.

A centrum-periféria viszony tartalmát tehát hatalmi, politikai, katonai erőviszonyok és nem a gazdasági típusú alárendeltség határozta meg. A terjeszkedő európai hatalmak a világ más területein a helyi viszonyok talaján, hosszú történelmi fejlődés eredményeképp létrejött sajátos társadalmi-gazdasági formációkat találtak. E formációk sokszínűségük ellenére több közös jellemzővel bírtak, amelyek egyrészt a fejlődésben való elmaradottságukat konzerválták, másrészt lehetetlenné tették az európai behatolás megakadályozását az adott térségbe és a társadalmi szervezetbe.

A közös jellemzők röviden a következőkben foglalhatók össze. Amennyiben e formációk meghaladták a tradicionális reciprocitáson alapuló társadalom szintjét és valamilyen államalakulatot képeztek a társadalmi-gazdasági szerkezet erősen centralizált, felülről a politika síkján háromszög a kereskedelemben szervezett alakulat volt erős erőszakszervezettel és adminisztratív-hivatali apparátussal.

A háromszögkereskedelem meghatározása (Rum és Slave Trade)

A központi újraelosztás prekapitalista formája a magántulajdon és árutermelés-csere hiányából, illetve fejletlenségéből fakadt, mivel a társadalmi alapzatban megmaradtak az önellátó faluközösségek és ezek közösségi tulajdonformái.

A politikai-hatalmi viszonyok által szervezett és körülhatárolt terek és társadalmak a külvilágtól erősen elzártak, autark egységek voltak. A világméretű európai terjeszkedés nagyon eltérő módon érintette az egyes kontinenseket, távoli régiókat és azok társadalmait.