Jövedelem az interneten az illuminátusok számára

Ez a heveny kíváncsiság, amelynek legfőbb élesztője és kielégítője egyaránt a lektűrfejedelem, Dan Brown, olyan szervezetek tevékenységét vizslatja, mint az Opus Dei, a szabadkőművesség vagy az illuminátusok rendje.

jövedelem az interneten az illuminátusok számára

Az alábbiakban e harmadik tömörülés történetét tesszük - lehetőség szerint - beható vizsgálat tárgyává. Mióta a nyugati tömegkultúra oly vigasztalanul leélte a maffia- a CIA- meg a KGB-tematikát, a közönség érdeklődése mindinkább az enigmákba burkolózó társaságok felé fordult.

Az Illuminátusok vagy másképp a tökéletesedők, a Perfekti-bilisek Titkos Társaságát ban alapította meg Bajorországban egy ingolstadti kánonjogprofesszor, Adam Weishaupt. Már a csoport elnevezése "megvilágosodottak" is egyértelműen utalt a korabeli Európát széltében átható szellemi és társadalmi áramlattal, a felvilágosodással való azonosulásra, s Weishaupt kifejtett elvei ugyancsak nyilvánvalóan e történelmi trend radikális szárnyához sorolták az újsütetű világjobbító társaságba tömörült német értelmiségieket.

Mit csináljunk a jukka-pálmában megbújó pókkal?

Az illuminátusok, derék közhivatalnokok, tanárok, papok és nemesek összesen nagyjából hétszázan, más források szerint akár kétezren meg akarták haladni a szabadkőművesség gyakran okkult spekulációkba bonyolódó vagy pusztán társas összejövetellé üresedő praxisát, s ahelyett inkább a direkt politikai befolyás megszerzésére, a társadalom átalakítására összpontosították erejüket.

A rend, amely a kiváló történész, Ulrich Im Hof szerint polgári erkölcsnemesítő intézmény, tudós társaság, valamint titkos politikai szervezet keveréke volt, alapszabályzatában világossá tette, hogy a monarchikus, illetve a klerikális hatalom fölszámolására törekszik, ám e célok véghezvitelét csakis erőszakmentes úton tudja elképzelni: "Ée tervek megvalósításában papok és fejedelmek, valamint a jelenlegi politikai viszonyok állnak utunkban.

jövedelem az interneten az illuminátusok számára

Mi tehát a teendő? A forradalom támogatása, mindeneknek felforgatása, erőszaknak erőszakkal való elűzése, zsarnok zsarnokra cserélése? Mindez távol áll tőlünk!

jövedelem az interneten az illuminátusok számára

Elutasítunk minden erőszakos reformot, mert magát a dolgot mindaddig nem tudja jobban elvégezni, amíg az emberek a maguk szenvedélyeivel olyanok maradnak, amilyenek, és mert a bölcsességnek nincs szüksége ilyen kényszerítésre. Az illuminátusok erénynemesítő, civilizatórikus törekvéseinek bizonyságaképp említhető az is, hogy Weishaupt közvetlen munkatársa, a rend tekintélyben második számú ve-zetője, Adolph von Knigge utóbb megírta Az emberekkel való érintkezésről című munkáját, mely seregnyi kiadást megérve bináris opciók kereskedési árfolyama idők legsikeresebb illemtan- és társaséleti kézikönyve lett.

Dr. Drábik János válogatott írásai

A szabadgondolkodó csoport mindazonáltal késedelem nélkül hozzálátott a szervezkedéshez, hierarchiájának kiépítéséhez. A szervezetileg a szabadkőműves társaságokra emlékeztető illuminátus rend beavatási szintekre oszlott, melyek közül a legalacsonyabb a novícius, míg az elérhető legmagasabb az illuminatus dirigens volt.

A kötelező engedelmesség rendszerét egy, a tagok előtt is rejtve maradó teljhatalmú testület, az areopág működtette. A sejtekbe szerveződő titkos társaság tagjai valamennyien antik álnevek mögé rejtőztek, amely óvatossági intézkedés a későbbiekben fölöttébb üdvösnek bizonyult. Weishauptot Spartacusnak, Kniggét Philónak, a szimpatizánsként csatlakozó weimari nagyherceget Aiszkhülosznak, Goethét pedig Abarisnak nevezték e klasszicizmussal áthatott társaság kebelén belül. Knigge és Weishaupt hasonló rendszert dolgozott ki a rend területi igazgatására: Németországot provinciákra osztották, melyek közül Bajorország Hellásznak felelt meg, München, mi sem természetesebb, Athénnak.

A - nagyrészt csak elképzelt - struktúra már a kortársak egy részét is a jezsuiták szervezeti fölépítésére emlékeztette, ami nem jövedelem az interneten az illuminátusok számára volt oly vad feltételezés, hiszen az alapító Weishaupt eredetileg jezsuita szerzetesnek készült, s csak kiábrándulása után állt egy deklaráltan antiklerikális társaság élére.

Online Kaszinó Kezdeti Befizetés Nélkül - Casino Tippek Kezdők számára

Az illuminátusok a jelek szerint csekély érdeklődést tanúsítottak az okkultizmus és az ezotéria iránt, s filozófiájuk is legfeljebb egy, a kereszténység morális tanításaival összhangban álló, természetes vallás kialakítását célozhatta. Politikai céljaik, hála a titkos jelleg dacára eleven közirodalmi tevékenységüknek, jóval nyilvánvalóbbak voltak.

jövedelem az interneten az illuminátusok számára

Az akkortájt inkább csak szimbolikusan vagy puszta földrajzi fogalomként létező Németország politikai egyesítése, majd távlatilag az államok nélküli Európa s a világbéke megteremtése volt vágyaik netovábbja, ám az illuminátusoknak alig egy évtizednyi működésük során nem nyílt módjuk e nagyralátó célok megvalósítására.

A vezér, aki ekkoriban az őt zsarnoknak bélyegző Kniggével is szembekerült, lakályos menedékre talált ugyan Gothában, s még több vaskos könyvben tárgyalta rendszerét, de az illuminátusok tulajdonképpeni története ezen a ponton véget ért. A Bastille ostroma Mindezek után indokolt meglepetést kelthet az a tény, hogy e tiszavirágéltű társaságnak mi mindenféle vádat akasztottak a nyakába az elmúlt bő két évszázad során.

Ilyeténképp a francia forradalom vészterhes éveiért a jórészt naiv szabadkőművesek közé befurakodott illuminátusokat illette a felelősség: a Bastille ostroma Weishaupt műve volt, akinek első számú franciaországi ágenseként Robespierre polgártársat azonosították a remekül értesült szerzők. A franciaországi események történetét némi elfogultsággal taglaló antijakobinus Barruél abbé és az angol John Robinson volt az illuminátusokkal szemben fölhozott abszurd vádak első megfogalmazója a XVIII.

Rajtuk kezdve, föl egészen az ban a republikánus elnökjelöltségért pe-dálozó, véresszájú Pat Robertson tiszteletesig, a világ-összeesküvések leleplezői rendszerint az illuminátusokat találják a takaró alatt. A kikeresztelkedett zsidó Weishaupt egyes művekben valóságos sátánként jeleníttetik meg, míg másutt inkább a Rothschild-bankház hasznos hülyéjeként funkcionál.

A kommunizmusért és a nácizmusért természetesen ugyancsak az illuminátusok feleltek, hiszen Weishaupt és a Rothschildok világtervének megfelelően valamiképp szükséges volt az államokat egymásnak ugrasztani, az erkölcsöt, családot és vallást pediglen porig kellett rombolni, hogy a keresztény Európából végre a "tömegemberek tenyészistállója" válhasson.

Az első világháborút persze ugyancsak az illuminátusok robbantották ki, elsősorban azért, hogy a terveiknek többször is keresztbe tévő cári családtól megszabaduljanak, amit végül Lenin nevű ügynökük segítségével el is értek.

Csere-filter kapható 12 illetve 24 darabos változatban, az összetartozás teljesnek látszik.

A nemzetközi munkásság általános ünnepe ugyebár hogy, hogy nem arra a napra esik, amelyen az illuminátusok rendje létrejött A Bush Þúk Az illuminátusok részint zsarolással és fenyegetéssel, részint megtévesztéssel magukhoz láncolják a társadalom vezetőit, s így nem csoda, ha a világ évszázadok óta e sötét társaság járszalagján halad.

Különösen, mivel az Egyesült Államok fölött is ők gyakorolják a hatalmat, mondhatni a kezdetektől fogva. Elég csak rátekinteni az egydollárosra, hogy világossá váljon ördögi ravaszsággal palástolt befolyásuk!

Amúgy a csonka gúla meg a fénysugarakkal körülvett háromszög, benne Isten mindent látó szemével valóban ezoterikus szimbólumként értelmezhető, melyek kellően történelmietlen hozzáállással a szabadkőművesség és az illuminátusok égre kiáltó mesterkedéseiről árulkodnak, ám a piramis alján olvasható os évszámot csak a legbornírtabb rébuszfejtők tekinthetik a Függetlenségi nyilatkozat helyett az illuminátus rend alapítására találó utalásnak.

Baba Vanga az összeesküvés-elméletek toplistáján

Nos, mindenesetre a vad föltételezések szerint az Egyesült Államok vezetői Wilsontól Kennedyig váltig a "világterv" kivitelezésén ügyködtek, s az illuminátusok befolyása megannyi titkos és féltitkos szervezet pl. Korunk illuminátus praktikáiban, melyek között értelemszerűen a szeptember ei eseményeket, s azok következményeit is ott leljük, kiemelt szerep jut a rend ún.

jövedelem az interneten az illuminátusok számára

Ez a szélsőjobboldali csoport, mely a keresztény hitélet ápolásán és elmélyítésén fáradozva nyíltan antiszemita és rasszista elveket kép-visel, az illuminátusság valóságos pörölyeként számos, a titkos rend ártó mesterkedéseit felfedő könyv kiadását is magára vállalta. Így többek között M.

Néha mindannyian paranoiásak vagyunk - Goethe-Institut Ungarn

Az Amerikát fenyegető illumi-nátusok Európát már vigasztalanul az uralmuk alá hajtották, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy az illuminátusok egyik fő célja, a kontinens politikai egyesülése las-sanként megvalósulni látszik.

Az illuminátusok vitték keresztül ezt is, ők - a zürichi gnómok, ahogy Harold Wilson nevezte őket egy kevéssé tisztult pillanatában - kényszerítették ki Nagy-Britannia csatlakozását a Közös Piachoz, hozzájárulva ezzel az EFTA és a Brit Nemzetközösség meggyengüléséhez. Az illuminátusok jószerével egyetlen mázlija, hogy ez idáig a világbéke nem köszöntött ránk, mert különben azt a balhét is nekik kellene elvinniük!

Az illuminált Trianon Miután az illuminátusok ily kárhozatos módon beleavatkoztak a világtörténelem menetébe, nyilvánvaló módon Trianonért is őket terheli a felelősség.

Jól láthatjuk, hogy az illuminátusok nyakába akasztott világ-összeesküvés a szabadkőműves és zsidó konspirációs fantazmagóriák egyik sikerült szériamodellje, melynek alapelemeiből a világtörténelem új, erősen delíriumos olvasata áll össze.

Itt paradox módon egy titkos társaság élete minden kis aljas részletében föltárul, s a bizonyítékok hiánya maga is bizonyítékul szolgál.

jövedelem az interneten az illuminátusok számára

E vádakhoz képest Dan Brown szórakoztató könyvének Angyalok és démonok szüzséje, mely szerint a rend a teljes Vatikán megmerénylésére készül, alig több annál, mintha egy jól induló babazsúr fölbomlasztásának bűnét olvasnák a boldogtalan illuminátusok fejére. Most már csak az van hátra, hogy fölvázoljuk az illuminátus rend kései történetét és szolid jelenét.

A rend ugyanis ban Drezdában újjáalakult, s az új tagok Weishaupt elveinek megfelelően igazították társasági életüket. Kevés sikerrel, mert bár Kosmos név alatt egy tudományos egyesületet is életre hívtak, a száz évvel korábbi nimbuszt már nem állíthatták vissza.

Account Options

Ma az interneten ugyancsak megtalálható az Ordo Illuminatorum, melynek élén jelenleg Paolo Bortel nagymester áll www. A Weishaupt mellett az utolsó templomos nagymester, Jacques de Molay és szufi bölcsek vélt szellemi jövedelem az interneten az illuminátusok számára is gondosan ápoló társaság, bár hajlamot mutat az ezoterikus fantáziálásra, döntően az egyenlőség és az igazságosság köré rendezi ideológiáját, s kissé körvonalazatlan működését. A rend, noha az jövedelem az interneten az illuminátusok számára, így elsősorban a katolikus egyházzal szemben meglehetősen ambivalens érzelmeket táplál, már nem antiklerikalizmusáért érdemelhet figyelmet, hanem azon szociális jellegű utópista célkitűzéseiért, melyek az alternatív új baloldal csoportosulásaival rokonítják.

A követelések - a teljes foglalkoztatás megteremtése, a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek fölszámolása, az egységes világvaluta és világnyelv bevezetése ez utóbbi megvalósulása halványan már internetes kiáltványaikban is feldereng - jó szándékú, de teljesen jelentéktelen társaságnak mutatják a mai illuminátusokat. Weis-haupt jelenkori örökösei, meglehet, csak kevés hasznára vannak a világnak, de ártalmára biztosan nem.